Енерджи сейвинг солюшънс ООД

Фирмата е създадена през 2006 год. в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за енергийна ефективност към организациите, имащи право да извършват енергийни обследвания и сертифициране на сгради, както и енергийни обследвания на промишлени (стопански) обекти.

Цел: реализиране на значителния потенциал за енергоспестяване в България, и като отговор на възникващата необходимост от създаването на работещ пазар на енергийните услуги в страната. Компанията работи в областта на услугите, свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия и сгради и енергийни обекти.

Персонал: Енерджи сейвинг солюшънс ООД разполага с необходимия квалифициран персонал от експерти в областта на топлотехниката, топлоенергетиката, строителството и електротехниката, които са преминали допълнително специализирано обучение, издържали са необходимите изпити и са получили право да обследват сгради и промишлени предприятия, както и да консултират дейността по подобряване на енергийната ефективност.

Технически средства и материална база: Енерджи сейвинг солюшънс ООД разполага с възможно най-съвременните технически средства от последно поколение за енергийно обследване, съгласно изискванията на ЗЕЕ, а също така и необходимия специализиран софтуер за компютърно моделиране на изгради, изчисление на параметрите и резултатите и сравняването им с нормативно изискуемите.

Фирмена политика: Основава се на непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги, коректност във взаимоотношенията, взаимоизгодно сътрудничество, точно изпълнение на поетите ангажименти, непрекъснато развитие.

качеството | коректност | развитие